The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ (Виенска Конвенция 1980г. Ст 14.18, пп. 2,3 Утвърдена МТП в Париж)

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ (Виенска Конвенция 1980г. Ст 14.18, пп. 2,3 Утвърдена МТП в Париж)

PROCEDURE OF THE TRANSACTION. (According to the Viennese Convention from 1980)

 

 

Уважаеми господа!
Веднага искаме да се обърнем внимание на факта, че консорциум РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП не се
занимаваме с маркетинг, така че ако Вие сте компания, работеща в сферата на събиране на
аналитична информация, Ви молим най-настоятелно да неангажирате нашето
време и особено  времето на нашите партньори, дилъри и агенти.
Ние говорим на езика на документите, а не с празни и необосновани обещания и в работата си строго съблюдаваме международните процедури и изискванията поставени от нашите  доставчици за всяка една сделка.
Посочената по-долу процедура е приложима за контракти в доставка на произволни продукти,
материали, суровини, резервни части и жп механизация.

  Работна процедура за подготовка и подписване на договор за покупка на стока на едро (валидна само за  Нова REMTECH жп механизация, РЕМ Резервни части на едро, REM PRO Модернизация - Железопътна механизация, Plasser механизация след КАПИТАЛЕН РЕМОНТ и други стоки на едро):

1. Купувача изпраща (LOI или ICPO ) (LOI - Писмо за Намерение за получаване на Софт оферта от Продавача/Seller soft offer  и/или Неотменима Потвърдена Заявка за Покупка Irrevocable Confirmed Purchase Order (ICPO) на името на Мандатора  на Продавача за получаване на Пълна Корпоративна оферта: Full Corporate Offer (FCO). Едновременно с това, Купувача по SWIFT (MT-799) изпраща Bank Comfort Letter (BCL - Писмо от Обслужващата го Банка, гарантиращо Платежоспособност на Купувача) адресирано към Продавача и Банката му, с хипер линк на издаденият ICPO.

2. Продавача и/или Мандатора на Продавача изпраща Full Corporate Offer (FCO).

3. Купувача подписва, поставя печат на Full Corporate Offer (FCO) и я изпраща обратно на Продавача. 

4. Банката на Продавача  изпраща адресирана към Продавача и Банката му SWIFT  потвърждение на това, че Продавача в готов в течение на период от  6 (шест) банковски  работни  дни или друг фиксиран срок при готовност на производство/ доставка, ремонт или модернизация/ съгласно условията на контракта, да представи Proof of Product (POP) от Доставчика и/или Производителя и да предостави Performance Bond (PB) след получаване на BCL по SWIFT. 

5. Продавача изпраща електрона версия на Проекто Контракта за съгласуване с Купувача.

6. Продавача и Купувача предоставят копие Контракта в своите Банки.

7. Банката Продавача потвърждава по SWIFT документите POP.

8. POP включват следните документи:
- Копие на лиценз за износ на продукта, ако е нужен (издадена от ресорно Министерството на Република България, ако износа на продукта подлежи  на лицензен контрол  или лицензиране към държавата/купувач/ съгласно контракта);
- Копие на разрешение за износ, (издадена от ресорно Министерството на Република България, ако износа на продукта подлежи  на лицензно разрешение за износ извън Европа към държавата/купувач/ съгласно контракта);
- Копие акт за наличието на продукта;
- Копие на Гаранционните задължения по производство на продукта, резервните части  или железопътна машина;
- Копие на договора за фрахт/транспорт на продукта или жп механизацията до пристанище или пункт за товарене;
- Копие на паспорта за търговската сделка, издаден от обслужваща банка на Продавача;
- Копие на договора за фрахт/и транспорт на продукта или жп механизацията (спедиторска  компания DHL, TNT или друга) за транспортиране да пристанище ако е договорен допълнителен транспорт съгласно контракт. 

9. Банката на Купувача издава non operative bank insturment  на името на Продавача и обслужващата го банка.

10. Банката на Продавача разкрива 1,5-2% P/B (в зависимости от типа на финансовият инструмент insturment), който автоматически активира финансовият инструмент на Купувача.

11. Първата доставка или цялата партида се доставя в съответствие на съгласуваният график на доставки. И Купувача, и Продавача са потвърдили и приели графика на доставките на следващите партиди през следващите месеци. В случай на промяна на пристанището или пункта на доставка, Купувача е длъжен да информира Продавача 30/тридесет/ дена преди доставката.

12. Продавача осъществява доставката на стоката или жп механизацията в условията на подписаният Контракт.

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

(Виенска Конвенция 1980г. Ст 14.18, пп. 2,3 Утвърдена МТП в Париж)

 

1). Купувача изпраща (LOI или ICPO ) (Писмо за Намерение - LOI или Неотменима Потвърдена Заявка за Покупка Irrevocable Confirmed Purchase Order (ICPO) - ICPO ) и BCL - Писмо от Обслужващата го Банка, гарантиращо Платежоспособност на Купувача).


1). The buyer gives the (LOI or ICPO) (the Letter on Intention - LOI or Irrevocable Confirmed Purchase Order -ICPO) and BCL (the Letter from Bank about Solvency of the Buyer.


1). Покупатель предоставляет (LOI или ICPO ) (Письмо о Намерении - LOI или Безотзывный подтвержденный заказ - ICPO ) и BCL (Письмо из Банка о Платежеспособности Покупателя).

............................................................................................................................................

2). Продавача изпраща АКЦЕПТ (FCO -Пълна Корпоративна Оферта).


2). The seller sends the ACCEPTANCE (FCO the full Corporate Offer).


2). Продавец присылает АКЦЕПТ (FCO -Полное Корпоративное Предложение).

............................................................................................................................................

3). Купувачът приема условията FCO (Пълна Корпоративна Оферта), и ги потвърждава, със свой подпис и печат, и го изпраща до продавача.

 

3). Buyer accepts and agrees the terms and conditions of the FCO by counter signature and companies stamp and sending it to the seller.3). Покупатель принимает условия FCO (Полного Корпоративного Предложения), что подтверждает это подписью и печатью, и присылает его Продавцу.

............................................................................................................................................

4). Продавача изпраща DRAFT Проекто Контракт с пълни банкови данни. Проекти договора, се подписва от двете страни и се изпраща по факс или електронна поща.


4). Seller issues draft contract with full banking. Draft Contract shall be signed by both parties and sent via fax or e-mail that will be deemed as original and valid.


4). Продавец присылает Проект Контракта с полными банковскими реквизитами. Проект Контракта подписывается обеими сторонами и посылается по факсу или e-mail.

............................................................................................................................................

5). Хартиено копие на договора се съставя от Продавача и се изпраща на Купувача.


5). Hard copies of the Contract to be issued by the Seller and exchanged with the Buyer.


5). Твердая копия Контракта составляется Продавцом и отсылается Покупателю.

............................................................................................................................................

6). Купувачът поставя своя подпис / печат върху всички копия и връща две (2) твърди копия от договора на Продавача.

 

6). Buyer signs/stamps all the copies and return 2 (two) hard copies of the Contract to the Seller.


6). Покупатель ставит подпись/печать на все копии и возвращает 2 (две) твердые копии Контракта Продавцу.

............................................................................................................................................

7). Продавача и Купувача изпраща подписаните договори на техните банки.

 

7). Seller and Buyer will lodge the hard copies of the Contract with their respective banks.


7). Продавец и Покупатель отсылают твердые копии Контракта своим банкам.

............................................................................................................................................

8). Банката на Купувача предоставя на Банката на Продавача ( POF) Справка за Наличие на Парични Средства за реализиране на сделка.

 

8). The Buyer bank provides Proof of Funds to the seller’s bank.


8). Банк Покупателя предоставляет Банку Продавца ( POF)Справку о Наличии Денежных Средств для сделки.

............................................................................................................................................

9). Банката на  Продавaча в отговор на Справка за Наличие на Парични Средства изпраща на Банката на Продавача - Свидетелство за Наличие на Продукта (POP).

 

9). Seller will provide the Proof of Product Bank to Bank.


9). Банк Продавца в ответ на Справку предоставляет Банку Продавца Свидетельство о Наличии Продукта (POP).

............................................................................................................................................

10). Купувача предоставя предизвестие-Авизиране за Акредитив, който трябва да бъде одобрен от банката на Продавача.

 

10). Buyer will present pre-advised L/C to be approved by Seller's Bank.


10). Покупатель предоставляет пред-авизованный Аккредитив, который должен быть одобрен Банком Продавца.

............................................................................................................................................

11). Продавача изпраща 2 %  Performance Bond - Гаранция за Изпълнение на Контракта, за да се приведе в действие Акредитива.


11). Seller will issue 2% Performance Bond to activate the Letter of Credit.


11). Продавец выписывает 2 % Гарантию Исполнения Контракта, чтобы привести в действие Аккредитив.

............................................................................................................................................

12). Натоварването и доставката се извършва в съответствие с договора.


12). Delivery and shipment commence as per Contract


12).. Отгрузка и доставка осуществляются в соответствии с условиями Контракта.

Кометари или Запитвания

Comments

No comments yet.

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
'Български'
BGN
България
 • Изберете език:
  Български
  Български
  Английски език
  Руски
 • Select currency:
 • Select your country: