The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

Инвестиционно кредитиране на компании, заводи и проекти = от 3 до 500 милиона

Детайли


 
(0 reviews)  

SKU
SKU19779
Click here to be notified of price drops of this item

Инвестиционно кредитиране на компании, заводи и проекти = от 3 до 500 милиона

==============================================================================

Международен консорциум собственик на  Иновационната  Търговска Платформа  {BG.TAMPERS.EU, TAMPERS.EU, TAMPERS.SU базирана в Америка}:

http://InvestorSearch.tampers.org/

&

Project Management & Invest LLC,  Delaware - USA, Представителен офис Европа - България и Представителен офис Катар - Доха: 

http://www.remtechstroy.org/bg/contacts/qatar

Предлага услуги по инвестиционно кредитиране на проекти и фирми от чуждестранни банки или инвеститори /наши партньори клиенти   от  Европа, Катар и Дубай/ при изгодни условия,  лихва и срокове за погасяване:

-          Заводи, фабрики и земеделски стопанства съгласно представен инвестиционен проект за развитие, модернизация на производството, разширение на мощности или целево финансиране за завоюване на нови пазари в други държави;

-          Туристически и хотелски комплекси в стадии на строеж, и/или в стадий на пълно или частично замразено строителство или финансиране;

-          Водни-, вятърни-, фотоволтаични -, въглищни  централи, ТЕЦ, рудници за добив и други  в стадий на стартиране на проекта, и/или след получени разрешения за строителство,  и/или в стадий на реализация или строителство;

-          Държавни или общински инвестиционни проекти  за проектна реализация в строителство по спечелени проекти в съфинасиране по  Оперативни програми, или иновационни проекти за транспорт, развитие на икономика или строителство на държавно компания или публично частни партньорства с държавни структури;

-          МОЛ и търговски комплекси в строеж и при замразено строителство.

-          Други проекти;

-          Междинно финансиране на големи контракти, овърдрафт и др.

 

Условия:

-          Размер на кредитирането:

Схема по обезпечение {1} от 3 милионна евро до 100 милиона евро;

Схема по обезпечение {2} и {3} от 20 до 500 милиона евро;

-          Отпускане на кредит в EURO или USD;

-          Лихва до 3-6 % в зависимост Схема и  Обезпечение: Схама {2} или Схема {3};

-          Период на погасяване на главница до 10-15 години;

-          Възможност за рефинансиране на дългове по кредит /стари задължения/;

-          Гратисен период  за завършване на проекта, преди започване на погасяване: 0-5 години само за Схема {3};

-          Срок на получаване на кредит: от  процедура на кандидатстване, до получаване на кредитиране   в зависимост на стадий на готовност в подготвени комплект документи на Бенефициента съгласно изискванията на фаза 01: до 2 месеца максимум 3 месеца;

-          Надзорник по инвестиционният проект в контрол на изпълнение на проекта от Бенефициента: Международна сертифицирана компания по Схема {3};

-          Място на подписване на генералният контракта за кредитиране по фаза 03 между Бенефициента и чужда банка инвеститор (частен инвеститор или фонд):  в указано място дестинация на седалище или клон на Кредитодател, фиксирано в държава от Европа, Катар или Дубай;

-          Без заплащане на такси за разглеждане на проекта от инвестиращият орган;

 

Условия на обезпечение на инвестиционно кредитирана и отпускане на кредит на Бенефициент от Чуждестранна Инвестиционна Банка или Фонд:

Схема {1} : От инвестиционни фондове  Дубай или Катар срещу обезпечение:

1.1)  =актив; = бизнес; = в недвижимост собственост или  =материални активи собственост на бенефициента кандидат за кредит /по  експертна на оценка от сертифициран оценител на актив или извършен Дю дилиджънс / в миниум 100% от исканата сума по инвестиционният проект;

1.2) = актив; = бизнес; = в недвижимост собственост или  =материални активи собственост на гарант по кредита /по  експертна на оценка от сертифициран оценител на актив или извършен Дю дилиджънс / в миниум 100% от исканата сума по инвестиционният проект;

1.3) = банкова гаранция издадена и/или RWA на името на бенефициента кандидат за кредит / в миниум 100% от исканата сума по инвестиционният проект;

1.4) = държавна гаранция издадена и/или RWA на името на бенефициента кандидат за кредит / в миниум 100% от исканата сума по инвестиционният проект;

1.5)= банкови инструменти, ценни книжа като обезпечение по кредита / като основно базово и/или вспомагателно обезпечение

 

Схема {2} : От инвестиционни фондове и банки Европа срещу обезпечение:

2.1) = банкова гаранция и/или RWA издадена на името на бенефициента кандидат за кредит / в миниум 100% от исканата сума по инвестиционният проект;

2.2) = банкови инструменти, ценни книжа като обезпечение по кредита / като основно базово и/или вспомагателно обезпечение

 

Схема {3} : Обезпечение по Банкова гаранция или по друг банков инструмент от банка рейтинг AAA / Програма: ICBPO, ICC 458, ICC 600/700/  и т.н. предоставена от TOP 25 WESTERN EUROPEAN BANKS (WEB) банка в фиксиран % от стойността на проекта в изпълнение;

*Program A) Using POF + ICBPO – 7%+2% = 9%

SBLC /BG - CASH BACKED, ICC 458 Format Issued by HSBC BANK

*Program B) Using Blocked Funds (MT799) – 6%+2% = 8%

SBLC /BG - CASH BACKED, ICC 458 Format Issued by /Credit Suisse/AAA BANK

*Program C) Using Direct ICBPO - 6%+2% = 8%

SBLC /BG - CASH BACKED, ICC 458 Format Issued by /Credit Suisse/AAA BANK

*Program D) Using BCL Via Email – 14%+2% = 16%

SBLC /BG - CASH BACKED, ICC 600/700 Format Issued by UBS Bank /AAA BANK

Issuer (Provider) does Pre-advise to Borrower bank in this case.

*Program E) Using Bank Statement as POF – 8%+2% = 10%

Standard SBLC issued by Bank London.

 

Моля с нас да контактуват само Бенефициенти, който могат да предложат обезпечение по Схема  {1}, {2} или {3}

По схема {1}, {2}, {3}: Не предлагаме услуги в намиране на Банка партньор или  частен инвеститор за отпускане на инвестиционен кредит и/или финансиране на стартъп проекти и/или на ново създадени компании без обрзпечение и/или без обезпечение на гарант!

 

Наличието на предварителна  експертна оценка актива или Дю дилиджънс на бизнеса при кандидатстване по схема {1} във Фаза 02 е задължителна, банката може да назначи в последствие и да извърши за своя независима експертна оценка на актива или Дю дилиджънс на бизнеса преди преминаване във фаза 03 на подписване на контракт.

 

Фаза 00 /Подписване на контракт с Project Management & Invest LLC /: Бенефициента подписва възлагателен контракт с Project Management & Invest LLC с фиксирана комисионна от размера на кредита. Бенефициента дължи комисионна само и единствено при реализация в подписване на контракт с инвестиращ орган осигурен от Project Management & Invest LLC при получаване на кредит в реален трансфер сума превод по негова банкова сметка!

 

Фаза 01 /Подготвителна/: Начална подготовка и съгласуване на документация в пълен пакет за кандидатстване: Срок от 10 дена до 30 дена;

 

Такса за разглеждане на представената документация, форма за кандидатстване за кредит  и други в пълен размер преди представяне на документите пред инвестиращ орган – 100 евро до 5 мил.евро, за големи проекти плюс 0,00002% от размера на кредита. Транспортните разходите по изпращане на оригинални документи на Бенефициента до представителството в офиси на  Project Management & Invest LLC в държава инвестиращ орган кандидатстване,  са за сметка на Бенефициента . 

 

Фаза 02 /Търсене, Проучване и Събеседване/: Разглеждане на проектите от партньорски банки, частни инвеститори и фондове за рисков капитал. Проучване на Бенефициента в кредитен рейтинг и история. Първоначално събеседване от Инвестиращ орган с  Бенефициента кандидат: Срок от 10 дена до 1 месец;

 

Фаза 03 /Окончателна/: Потвърдена заинтересованост на инвеститор за подписване на контракт за инвестиционно кредитиране на проекта на Бенефициент по фиксирани условия. Провеждане на реални преговори между Бенефициента или Заемодателя за уговаряне на окончателните параметрите на инвестиране. Подписване на генерален контракт за инвестиране: реализация  в срок до 10-30 дена;

 

Фаза 04 /Отпускане на кредит/: Подписан генерален контракт за инвестиране между инвеститор и Бенефициент по Фаза 03: отпускане на кредит в срок от 7-10 дни;

 

Параграф 01: Изискване към документи: Не се приемат документи, който не са с превод на английски. Всички документи като актуално състояние, баланси, експертни оценки и т.н. трябва задължително да са с легализиран превод на английски.

 

1) Актуално състояние на компания от търговският регистър / вид съгласно параграф 01, валидност до един месец/;

2) Баланси за последните три календарни години – 2014, 2013, 2012  /вид съгласно параграф 01/;

3) Годишен отчет за приходи и разходи за последните три календарни години:  2014, 2013, 2012 /вид съгласно параграф 01/;

4) Справка задължения към последната календарна година. Бенефициента описва писмено задължения към Национална Агенция по Приходи/ ако има такива/ и задължения към кредитори и банки /ако има такива, с заявено желание за рефинансиране на дълга, описва дълга без ДДС, кредитор име/ - /вид съгласно параграф 01/; 

*** Дубайските и Катарските фондове изискват официално удостоверение от Национална агенция по Приходи за платени всички данъци.

5) Експертна оценка от лицензиран оценител на представеното обезпечение - имот в собственост на Бенефициента и/или Дю Дилиджънс на компанията сертифициран от международно сертифицирана РЕЙТИНГОВА компания - /с валидност до две години към текуща дата, вид съгласно параграф 01/;

6) Бизнес план на проекта - /вид съгласно параграф 01/;

7) План отчет на приходи и разходи съгласно бизнес плана - /вид съгласно параграф 01/;

***  Други документи посочени в официална Апликационна форма за кандидатстване на конкретния фонд Дубай или Катар.

 

 

За Контакт:

e-mail:sales@tampers.org
Мобилен телефон: +359-878-420207
Служебен: +358-52-319980 вътр.108
Дипл.Инж. Д.Николаев - Главен Оперативен Мениджър Продажби и Инвестиране

REM Store online marketplace {bg.tampers.org}
 
REMTECHSTROY GROUP {www.remtechstroy.org}
 

VARNA 9000 - BULGARIA, REMTECHSTROY Group (Head office Varna)
Address: Varna 9010, Industrial zone
Tel (switchboard): +359 52 319980 (Perfectly speaking: English)
Tel : +359 52 319980 ext.105 or 106 (Perfectly speaking: Bulgarian, Russian)
Fax: +359 52 319990
Customer Centre Head office Varna
Tel (switchboard) +359 52 319980
email: sale
s@tampers.org

*
*
*
 

Comments

Topic: Investment Loan Financing of Companies, Works and Projects
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star 5/5 (1)
1 2 3 > [last]
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggTechnoratiGoogle+RedditMySpaceTwitterLinkedIn
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
Arjun (baltimore, US) says...
Dear Sir I can deliver leased instruments to Organization or individuals, Trading, Discounting, signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects with their preferred text verbiage as been approved by their bankers. We also proffer-sales option to interested buyers. Our terms and procedures are so flexible and workable by RWA clients. Our lease rate is (5.0 + 1)%+x%. X% IS Lessee broker\\\'s Read More
Admin:

Dear Sir,

Your status is {UNREDISTERED} COMPANY USER  in TAMPERS.EU platform.

>>>>You currently do not have access to the TAMPERS.EU network, categories and prices!

>>>>Your access is only for an account-activated payment 1) or 2) within just 7 days to 12.06.2017!

URL.....:                   http://login.tampers.org
Username (email): your email
Password:               If you have forgotten your password, please visit this link: http://www.tampers.org/help.php?section=Password_Recovery

Payment is also possible through  PAYPAL.COM system by adding 1) OR 2):

1) Maintenance fee: (http://www.tampers.org/fee_active_account.html) or

2) Deposit: (http://www.tampers.org/Deposit-Guarantee-Client.html) into your Shopping cart TAMPERS.EU: http://www.tampers.org/cart.php  and you can also pay by a bank transfer for which you will be issued in advance a proforma invoice.

For further information concerning registration of a company - client -  a real legal entity, or for drawing up a proforma invoice for guarantee deposit, please do not hesitate to contact our Online Customer Support team:
http://support.tampers.org
or
Submit a new issue to a department:
http://www.tampers.org/support/index.php?a=add

After payment of Maintenance fee: 60 euros / one year,  you get access to prices TAMPERS.EU:
http://www.tampers.org/fee_active_account.html

After payment of 500 euro as a Guarantee deposit /Confirming client\'s serious intentions to realize wholesale orders/ by a customer, you will get full service of  your inquiries from REM Sales Department under the following conditions: http://www.tampers.org/Deposit-Guarantee-Client.html

=============================================
Inquiries with registrations of free emails (free Gmail servers, etc.) are automatically blocked. Requires you implement a Procedure <A> paragraph [2] or [3].
Inquiries with registrations of corporate emails (active corporate website and active corporate e-mail) are activated after verification of TAMPERS.EU Admin, within 24 hours.
===================  END  ===================

Best Regards,

TAMPERS.EU Support, www.tampers.org

26th January 2016 10:02pm
Gravatar
Д.Латовски (Bulgaria) says...
Какви са точните параметри на
евентуален кредит.
24th September 2014 2:51pm
Gravatar
Todor Slavov (Bulgaria) says...
УСЛОВИЯ: - Размер на кредитирането от 3 до 100 милиона евро; - Отпускане на кредит в EURO или USD; - Лихва 3-6% в зависимост схема и обезпечение {1}, {2}, {3} или {4}; - Период погасяване на главница в срок 10-15 години; - Възможност за рефинансиране на дългове по кредит /стари задължения/; - Read More
24th September 2014 2:52pm
1 2 3 > [last]
Page 1 of 4

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
'Български'
BGN
България
 • Изберете език:
  Български
  Български
  Английски език
  Руски
 • Select currency:
 • Select your country: